دوره جامع کوچینگ یکساله والدین

    C$ 2,174.75 2174.75 CAD C$ 2,174.75

    1,600.00

    این ترکیب وجود ندارد


    حاوی 25 جلسه یکساعت نیمه مشاوره خصوصی و تست های روانشناسی به همراه تمرینات و بازی های هدف دار