دوره جامع کوچینگ یکساله والدین

    C$ 2,164.77 2164.77 CAD C$ 2,164.77

    1,600.00

    این ترکیب وجود ندارد


    حاوی 25 جلسه یکساعت نیمه مشاوره خصوصی و تست های روانشناسی به همراه تمرینات و بازی های هدف دار