• مقدمه
 • جلسه اول
  • اسلایدهای جلسه اول
  • فایل ویدیویی جلسه اول قسمت اول
  • فایل ویدیویی جلسه اول قسمت دوم
  • فایل ویدیویی جلسه اول قسمت سوم
  • بازی برای آموزش مناطق خصوصی برای بچه های 3 تا 6 سال
  • بازی برای آموزش پوشاندن مناطق برای بچه های 4 تا 6 سال
  • تصویر برای تفاوت بین دختران و پسران
 • جلسه دوم
  • اسلایدهای جلسه دوم دوره مراقبت های جنسی و اینتر نتی
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه دوم - پارت اول.mp4
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه دوم - پارت دوم .mp4
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه دوم - پارت سوم.mp4
  • بهترین راههای خوشبو ماندن برای بچه های.mp4
  • تصویر آموزشی پستان به فارسی برای کودکان 5 سال به بالا
  • عکس پستان آموزشی بچه های 5 سال به بالا انگلیسی
  • دستگاه تناسلی مردان برای آموزش جنسی کودک بالای 5 سال
  • دستگاه تناسلی خانم ها برای آموزش جنسی 5 سال به بالا
  • دستگاه تناسلی خانم و آقا برای آموزش جنسی کودکان 5+
  • تصویر مقایسه خان باردار و غیر باردار برای بچه های 7 به بالا
  • مقایسه خانم باردار و غیر باردار انگلیسی
  • موزش مراقبت های جنسی کودکان کودکان بالای 7 سال
  • آموزش رابطه جنسی تصویر برای کودکان بالای 5 سال
  • دستگاه تولید مثل زنان برای آموزش کودکان 9 سال به بالا
  • دستگاه تولید مثل مردان برای آموزش بچه های بالای 9 سال
  • دستگاه تولید مثل مردان به فارسی برای بچه های بالای 9 سال
 • جلسه سوم
  • اسلاید های مراقبت های جنسی و انیترنتی جلسه سوم بلوغ
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه سوم - پارت اول تغییرات هورمونی، روانی و مغزی در دوران بلوغ.mp4
  • مراقبتهای جنسی و اینترنتی جلسه سوم - پارت دوم - بلوغ و آموزش جنسی.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه سوم - پارت سوم آموزش مراقبت های جنسی به فرزندان بالای 12 سال.mp4
  • لطفاً قبل از اولین ارتباط جنسی این چک
 • جلسه چهارم
  • اسلایدها مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم - پارت اول.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم پارت دوم.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه چهارم - پارت سوم.mp4
  • ویدیو برای بچه ها - چگونه با امنیت به اینترنت وصل شویم
 • جلسه پنجم
  • مراقبت های جنسی و انیترنتی جلسه پنجم کیدزوکادو
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه پنجم - پارت اول.mp4
  • مراقبت های جنسی و اینترنتی جلسه پنجم - پارت دوم.mp4
  • فایلی برای فرزندان - راهنمای به اشتراک گذاری در سوشال مدیا
  • سکستورشن چیست ؟ کیدزوکادو نغمه کشاورز آموزش مراقبت های جنسی به کودکان.mp4