مهندسی مغز و ارتباطات

مهندسی مغز و ارتباطات


•اگر فرزندمان لجبازی می کند و مرتباً با ما دعوا دارد
• بیش از حد گریه می کند.
• اگر به حرفشان نرسند همه چیز را بهم می ریزند
• احساس می کنیم فرزندمان به حرف ما گوش نمی کند و حرف های ما بی اثر شده است.
• آیا بدنبال این هستید که فرزندان مسؤلیت پذیری داشته باشد.
• اگر بدنبال ساختن انگیزه ی بچه ها یمان هستیم .
• اگر فرزندانمان ما را بیشتر درک نمی کنند و ما نیز آنها را درک نمی کنیم
• اگر کودکمان اضطراب و استرس دارد
• و یا ارتباطمان خوب است و نیاز داریم بیشتر در مورد دنیای مغز و ارتباطات بدانیم
•تازه مادر یا پدر شده ایم و می خواهیم فرزندی عالی پرورش دهیم.

کیانا 2
احساسات مهمی که ممکم است هر روز داشته باشیم
مهندسی مغز و ارتباطات جلسه سوم - پارت سوم.mp4
مهندسی مغز جلسه سوم
مهندسی مغز و ارتباطات جلسه سوم - پارت دوم.mp4
مهندسی مغز و ارتباطات جلسه سوم - پارت اول .mp4