محصولات

                                                       همین الان شروع کنید

View all
Leaderboard

No leaderboard currently :(

View all
Most popular courses

محصول جامع انجام تکالیف - دغدغه والدین
راهکارهای علاقمند کردن فرزندان به انجام خودکار تکالیف

• تغییر و تجدید نظر در روتین های زندگی.
• بکار گیری استراتژی های جدید برای انجام کارهای مدرسه.
• افزایش تمرکز و علاقه آنها به تکالیف مدرسه.
• کمک به ساختن انگیزه ی بچه ها .
• انگیزه سازی بیرونی و تفاوت آن با انگیزه سازی درونی.
• هدف گذاری.
آموزش مسؤلیت پذیری به فرزند •
آموزش تمرکز •
شیوه های مدیریت زمان •
راهکار های کارآمد کار از خانه •
قدرتمند سازی و انگیزه ساری در فرزند•
مدیریت کاهش استفاده زیاد از کامپیوتر، موبایل و گیم •
کارگاه جامع مراقبتهای اینترنتی و جنسی
میزان درک فرزندان از سکس، مسائل جنسی و بدن خودشان در هر سن
نحوه برخورد و جواب دادن به فرزندان زمان پرسش های جنسی آنها مناسب با هر سن
شناخت رشدجنسی و هورمونی بدن کودکان از ۴ سالگی تا ۱۸ سالگی
کمک به آنها جهت شناخت بدن خود
کمک به آنها جهت درک مسائل جنسی مربوط به جنیست در هر سن مناسب با درک آن سن
کمک به آگاهی فرزندان از دامهای موجود و عواقب آن
کمک به والدین برای شناخت بیماریهای مقاربتی و کمک به جلوگیری از آن در فرزندان
راههای ارتباط گرفتن با فرزندان و کمک کردن به آنها برای درک ابهامات آنها بدون خدشه دار شدن پرده حیای والدین
آموزش خطرات اینترنتی و شناخت شیوه های سؤاستفاده گرها، و شناخت راهکارها
چگونه کمک کنیم که فرزندانمان خودشان و بدنشان را دوست داشته باشند به آن احترام بگذارند و در دام مشکلات جنسی نیافتند
مهندسی مغز و ارتباطات
کمک به درک فرزندمان و افزایش میزان هوشهای او. ارتباط بهتر با فرزند که بیشتر به حرف ما گوش کند و ما نیز دلیل بعضی از رفتارهایش را متوجه شویم.
View all
Newest courses

مهندسی مغز و ارتباطات
کمک به درک فرزندمان و افزایش میزان هوشهای او. ارتباط بهتر با فرزند که بیشتر به حرف ما گوش کند و ما نیز دلیل بعضی از رفتارهایش را متوجه شویم.
کارگاه جامع مراقبتهای اینترنتی و جنسی
میزان درک فرزندان از سکس، مسائل جنسی و بدن خودشان در هر سن
نحوه برخورد و جواب دادن به فرزندان زمان پرسش های جنسی آنها مناسب با هر سن
شناخت رشدجنسی و هورمونی بدن کودکان از ۴ سالگی تا ۱۸ سالگی
کمک به آنها جهت شناخت بدن خود
کمک به آنها جهت درک مسائل جنسی مربوط به جنیست در هر سن مناسب با درک آن سن
کمک به آگاهی فرزندان از دامهای موجود و عواقب آن
کمک به والدین برای شناخت بیماریهای مقاربتی و کمک به جلوگیری از آن در فرزندان
راههای ارتباط گرفتن با فرزندان و کمک کردن به آنها برای درک ابهامات آنها بدون خدشه دار شدن پرده حیای والدین
آموزش خطرات اینترنتی و شناخت شیوه های سؤاستفاده گرها، و شناخت راهکارها
چگونه کمک کنیم که فرزندانمان خودشان و بدنشان را دوست داشته باشند به آن احترام بگذارند و در دام مشکلات جنسی نیافتند
محصول جامع انجام تکالیف - دغدغه والدین
راهکارهای علاقمند کردن فرزندان به انجام خودکار تکالیف

• تغییر و تجدید نظر در روتین های زندگی.
• بکار گیری استراتژی های جدید برای انجام کارهای مدرسه.
• افزایش تمرکز و علاقه آنها به تکالیف مدرسه.
• کمک به ساختن انگیزه ی بچه ها .
• انگیزه سازی بیرونی و تفاوت آن با انگیزه سازی درونی.
• هدف گذاری.
آموزش مسؤلیت پذیری به فرزند •
آموزش تمرکز •
شیوه های مدیریت زمان •
راهکار های کارآمد کار از خانه •
قدرتمند سازی و انگیزه ساری در فرزند•
مدیریت کاهش استفاده زیاد از کامپیوتر، موبایل و گیم •